Algemene voorwaarden

Overeenkomst en offerte

Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van Opdrachtgever, van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Hold My Avocado (hierna: HMA) en op alle tussen Opdrachtgever en HMA gesloten (mondelinge of schriftelijke) overeenkomsten. Aanbiedingen of offertes van HMA zijn altijd vrijblijvend. De door HMA gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Uitvoering

HMA gaat ten aanzien van de levering, training, cursus of opdracht (hierna: Opdracht) een inspanningsverplichting aan en zal er daarom naar streven Opdrachtgever zo tevreden mogelijk te stellen. HMA voert haar activiteiten nauwgezet, zorgvuldig en naar eigen inzicht uit. Opdrachtgever is verplicht alles te doen wat nodig is om een tijdige en juiste nakoming door HMA mogelijk te maken. Daartoe behoort ook het tijdig aanleveren van informatie, gegevens en documenten die nodig zijn voor de Opdracht. Een door HMA opgegeven termijn is indicatief. Klachten worden zo spoedig mogelijk, schriftelijk aan HMA meegedeeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht tevreden te zijn.

Derden

Opdrachten aan derden worden door Opdrachtgever zelf of door HMA namens Opdrachtgever verstrekt. Indien HMA toch bij de uitvoering van de Opdracht, op eigen naam een Opdracht aan een derde verstrekt, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van deze derde ook in de relatie tussen HMA en Opdrachtgever. Het opschortingsrecht van HMA geldt ook als het gaat om diensten die door derden worden geleverd.

Intellectuele eigendom en referenties

Alle werken waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, waaronder alle les-, cursus- en/of hulpmaterialen, teksten, boeken, modellen, technieken, instrumenten, die afkomstig of eigendom zijn van HMA en zijn gebruikt voor de uitvoering van de Opdracht, zijn en blijven het eigendom van HMA. Openbaarmaking van deze werken kan alleen na toestemming van HMA. Opdrachtgever heeft wel het recht stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Opdrachtgever vermeldt bij eventuele publicaties naar aanleiding van de Opdracht (ook op sociale media) steeds duidelijk de naam van HMA als degene die bij de totstandkoming betrokken is geweest. Behoudens en voor zover anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, staat het HMA vrij om de naam van Opdrachtgever te gebruiken als referentie voor huidige en toekomstige cliënten.

Vertrouwelijkheid

HMA verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever. Evenzo zal de Opdrachtgever, zonder instemming van HMA, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van HMA. HMA behoudt het recht de door de Opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Betaling

Betalingen vinden plaats vooraf of uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door HMA nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle door HMA gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,- excl. BTW. Opdrachtgever verricht de aan HMA verschuldigde betalingen

zonder korting of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen op te schorten.

Wijziging/intrekken van Opdrachten

Mochten er zich in het kader van de Opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de Opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals aanpassing van de Opdracht. Indien de omvang van de aan HMA verstrekte Opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is HMA gerechtigd meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Van meerwerk is ook sprake als de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Ontbinding van de overeenkomst

Indien de overeenkomst door HMA wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, de vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen. Zowel HMA als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de andere partij.

Garanties en vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart HMA en door HMA bij de Opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van haar medewerkers en werknemers, derden, externe kosten of schade die verband houden met de Opdracht. Opdrachtgever vrijwaart HMA voor aanspraken met betrekking tot rechten van Intellectuele Eigendom op door Opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens en documenten, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

Verwerking van persoonsgegevens

Opdrachtgever houdt zich aan de eisen van privacywet- en regelgeving en vrijwaart HMA voor alle aanspraken van derden, externe kosten of schade in verband hiermee.

Aansprakelijkheid

HMA is ten opzichte van Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, tenzij die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van HMA. HMA is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare, directe schade en dan voor maximaal eenmaal de factuurwaarde van dat deel van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid ziet. Elke aansprakelijkheid van HMA vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat dat deel van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid ziet is voltooid.

Overige bepalingen

Op de Overeenkomst tussen HMA en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Indien er sprake is van een geschil, is de rechter te Utrecht bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. In geval van strijdigheid tussen één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en één of meer bepalingen uit de Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, hebben de bepalingen uit de Overeenkomst voorrang.